Wie ben ik

Ik ben Audrey Rohen. Geboren en getogen in het mooie Zuid-Limburg. Dankzij het adviesvak inmiddels bekend met vele mooie andere plekken in Nederland.
Voordat ik startte met ‘Audrey Rohen Organisatieadvies’ heb ik met veel plezier gewerkt bij Deloitte & Touche ICS Adviseurs en als adviseur en managing partner bij Twynstra Gudde Adviseurs en Managers. Aan dit bureau ben ik momenteel verbonden als associate partner. Naast mijn werk als organisatieadviseur ben ik lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Handjehelpen, een stichting die makelt in informele zorg. In dit tijdsgewricht een onmisbare schakel in de zorg voor elkaar. Ik ben tevens lid van de Rekenkamercommissie van de gemeente Soest, voorzitter a.i. van het afdelingsbestuur D66 Nijkerk en bestuurslid van Pro21. Ik ben aangesloten bij de Orde van Organisatieadviseurs (Ooa).

Wat doe ik

Ik begeleid bestuurders en managers bij het realiseren van veranderopgaven in de lokale overheid en not-for-profit. Denk aan
– het realiseren van een fusie (herindelen) of samenwerkingsverband tussen organisaties
– het opheffen, splitsen of verzelfstandigen van een organisatie
– het realiseren van een ontwikkelopgave van mens en organisatie

De opdrachten die ik uitvoer kenmerken zich meestal door
– het boeken van concrete resultaten
– veel stakeholders met soms tegenstrijdige belangen die met elkaar moeten samenwerken
– de inzet van verschillende disciplines om het beoogde resultaat te realiseren
– een politiek-bestuurlijk gevoelige omgeving
– een grote impact voor de mensen in de organisatie(s)

Op deze website vermeld ik een aantal recente opdrachten die ik heb uitgevoerd of momenteel uitvoer.

Hoe werk ik

Rode draad in mijn werkwijze is ‘resultaatgericht samen werken’.

Als procesmanager opereer ik onafhankelijk en neutraal. Ik zoek met de klant naar de weg om écht vooruitgang te boeken en heb daarbij oog voor de belangen van de betrokkenen en de organisatie(s).
Als adviseur maak ik gebruik van alle kennis en ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan en werk nauw samen met experts aan klantzijde en collega-adviseurs.
Als trainer of spreker draag ik met plezier mijn opgedane kennis en ervaring over. Interactief en bij voorkeur aan de hand van de actuele casuïstiek van de deelnemers aan training of workshop.
Als moderator of dagvoorzitter leid ik met rust en humor bijeenkomsten in goede banen.

Realiseren ontwikkelopgaven

Nieuwe ontwikkelingen en ambities: uitdagend voor de een. Bedreigend voor de ander. Wat voeg ik toe aan de kennis en kunde die een organisatie zelf in huis heeft om de ambities te realiseren? Inzicht en overzicht over de complexiteit van de veranderopgave,  samen met de betrokkenen zoeken naar de hefboom voor de verandering en het voeren van regie over het proces. Kern van mijn werkwijze: samen werken aan een gedeelde ambitie. Volgen van de energie. Zorgvuldigheid in het omgaan met mensen.

Recente opgaven:

 • Stichting Dichterbij: herontwikkelen van zorglocatie Mikado te Horst aan de Maas
 • Stichting Dichterbij: ontwikkelen nieuw leefconcept De Baersdonck te Grubbenvorst

 

 

Werken aan samenwerken

Professioneel samenwerken stelt eisen aan de mensen die het doen en de organisaties die dit mogelijk maken.
De bestuurders en managers die ik begeleid willen investeren in hun onderlinge samenwerking en de ontwikkeling van hun organisatie.

Mijn werkwijze kenmerkt zich door:

 • het faciliteren van de onderlinge dialoog, zodat de betrokkenen zelf betekenis kunnen geven aan hun samenwerking
 • aandacht voor persoon, rol en context
 • inbreng van de nodige expertise en begeleiding bij het toepassen hiervan op de situatie van de betrokkenen
 • het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal
 • in constellaties die passen bij de vragen

Illustratie opgaven:

 • Nederlands Huisartsen Genootschap: organisatiebreed actieonderzoek organisatieontwikkeling
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie: leer- en ontwikkeltraject samenwerking bestuur en organisatie
 • SOMOSA: het intensiveren van de samenwerking van instellingen voor maatschappelijke dienstverlening
 • Lokale overheden: het begeleiden van dialoogsessies, zelfevaluaties en verkenning van onderlinge samenwerking

Opheffen en splitsen

Een organisatie opheffen, ontvlechten en splitsen is een proces dat zich kenmerkt door afscheid nemen en diversiteit in belangen van de betrokken partijen: het belang van een organisatie en haar medewerkers die opereert met continuïteit als uitgangspunt is wezenlijk anders dan een organisatie en haar medewerkers die opereert vanuit het belang van het op enig moment goed verzorgd achterlaten van haar stakeholders. Voor mij als procesmanager is het bewaken van de goede verhoudingen die in dit proces onder druk kunnen komen te staan één van de belangrijkste aandachtspunten.

Illustratie opgaven:

 • het opheffen en splitsen van de gemeente Littenseradiel, resulterend in drie herindelingen: ‘Waadhoeke’ (met de gemeenten Franekeradeel, Menameradiel en het Bildt), ‘Leeuwarden’ (met de gemeenten Leeuwarden en Leeuwarderadeel) en SúdWest-Fryslân.
 • het opheffen en splitsen van de gemeente Boarnsterhim, resulterend in twee herindelingen – met de gemeenten Leeuwarden en Heerenveen – en twee grenscorrecties – met de gemeenten SúdWest-Fryslân en de (nieuwe) gemeente De Friese Meren.

In deze projecten participeren alle betrokken gemeenten. In deze gezamenlijkheid wordt het ARHI-traject van de herindelingen vorm gegeven, worden de splitsings- en samenwerkingsafspraken gemaakt, wordt de ontvlechting uitgevoerd en de invlechting afgestemd.

Recentelijk ben ik gestart met de procesregie voor het opheffen en splitsen van de gemeente Haaren.

 

Fuseren en herindelen

 

Illustratie opgaven:

 • het begeleiden van de bestuurlijke fusie Amsterdam en Weesp
 • het begeleiden van het ARHI-traject, de totstandkoming van de bestuursovereenkomst en het personeelsconvenant van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer //www.herindelingghtb.nl
 • provinciaal initiatief: het samen met de heer Apotheker begeleiden van de verkenning naar de herindeling van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer
 • ministerie van Binnenlandse Zaken: lid expertteam ontwikkelen Handboek Herindeling
 • herindelen ‘van onderop’ : het begeleiden van de herindeling van de gemeenten Eijsden en Margraten

Uitgelicht

Ik heb een prachtig vak. Ik mag samen met anderen een idee of strategie tot leven brengen en daarmee een bijdrage leveren aan het mooier maken van het leven van iemand anders.

Een prachtige illustratie hiervan is het project De Baersdonck.

Project De Baersdonck

 

 

 

Contact

Geïnteresseerd in een vrijblijvende kennismaking? Ik kom graag bij u langs voor een oriënterend gesprek.

Klik hier en stuur een mailtje >>
of neem telefonisch contact op via +31 6 20 60 30 13

Audrey Rohen Organisatieadvies bv
Kastanjelaan 16, 3862 HW Nijkerk (Gld)
KvK 60282789

Audrey op Linkedin

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Privacy verklaring

U bezoekt de website van Audrey Rohen Organisatieadvies bv. Deze privacy- en cookie verklaring is van toepassing op deze website.

Beheer De website audreyrohen.nl staat onder beheer van Audrey Rohen Organisatieadvies bv. De contactgegevens zijn hierboven te vinden.

Cookies en analytics De website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies van om de werking van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. U kunt zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. U kunt uw browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. Audrey Rohen Organisatieadvies bv. maakt geen gebruik van Analytics cookies.

Social media Op deze website is een button opgenomen van LinkedIn. Deze werkt met stukjes code die van LinkedIn zelf afkomstig zijn. Met deze code worden cookies geplaatst. Daar heeft Audrey Rohen Organisatieadvies bv geen invloed op. Lees de privacyverklaring van LinkedIn (verklaring die regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. www.linkedin.com/privacy_policy

Privacy Audrey Rohen Organisatieadvies respecteert de privacy van haar websitebezoekers en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Contact Indien u via ‘contact’ een mail aan Audrey Rohen Organisatieadvies bv stuurt worden de gegevens die u verstrekt bewaard voor de duur van de afhandeling van uw vraag of verzoek. De gegevens worden vervolgens maximaal één jaar bewaard. Daarna worden de gegevens verwijderd. Indien het contact resulteert in een overeenkomst worden uw gegevens bewaard voor de duur van deze overeenkomst en een nazorgperiode van maximaal twee jaar, tenzij de gegevens langer bewaard moeten blijven op grond van wet- en regelgeving. Audrey Rohen Organisatieadvies bv. kan de volgende persoonsgegevens bewaren: naam, adres, mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Audrey Rohen Organisatieadvies bv. verwerkt géén bijzondere persoonsgegevens.

Doeleinden van de gegevensverwerking Audrey Rohen Organisatieadvies kan de gegevens die door u verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken: • het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op uw vraag • het uitvoeren van een overeenkomst • het afhandelen van een betaling

Gegevens verstrekken aan derden Gegevens die door u aan Audrey Rohen Organisatieadvies zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij u daar zelf toestemming voor geeft of een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Beveiliging De gegevens die u aan Audrey Rohen Organisatieadvies bv verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Aanpassing van uw gegevens U hebt altijd de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Audrey Rohen Organisatieadvies bv kan u in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Audrey Rohen Organisatieadvies bv voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Aanpassen privacy statement Audrey Rohen Organisatieadvies bv is gerechtigd de inhoud van de Privacy Verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker van de website daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

 • Wie ben ik

  Wie ben ik

 • Wat doe ik

  Wat doe ik

 • Hoe werk ik

  Hoe werk ik

 • Realiseren ontwikkelopgaven

  Realiseren ontwikkelopgaven

 • Werken aan samenwerken

  Werken aan samenwerken

 • Opheffen en splitsen

  Opheffen en splitsen

 • Fuseren en herindelen

  Fuseren en herindelen

 • Uitgelicht

  Uitgelicht

 • Contact

  Contact